SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Partners

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In Zuidoost-Brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme.
Het Autisme Steunpunt is een onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs.

Afspraken met SWV Helmond-Peelland VO:
Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland VO, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt:

- Het in stand houden van de website;
- Gratis telefonisch- en mailspreekuur voor scholen en ouders;
- Gratis consultaties op scholen bij vragen over een leerling met autisme;
- Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs;
- Een ouderavond voor de ouders van leerlingen met autisme van SWV Helmond-Peelland VO;
- Een studiedag voor zorgcoördinatoren van SWV Helmond-Peelland VO in april 2015;
- Op afroep deelnemen aan commissies en projectgroepen;
- Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen.

Het Steunpunt heeft enkele malen overleg met de directeur van SWV Helmond-Peelland VO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf gebruik maken van ondersteuning en diensten van het Steunpunt. Bekijk hier de diensten van het Steunpunt.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant denkt mee over passend onderwijs en helpt scholen passend onderwijs te bieden aan leerlingen met autisme. Wat goed is voor leerlingen met autisme, is goed voor alle leerlingen die behoefte hebben aan structuur!

Ziezon

Ziezon is een landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Een op de zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De belangrijke band met school, docenten en medeleerlingen moet behouden blijven. Door structureel en goed onderwijs worden tevens leerachterstanden voorkomen. De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Een school kan ondersteuning krijgen van een consulent OZL (Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen). De ondersteuning kan bestaan uit:

- Samen in kaart brengen met ouders en school wat de jongere in relatie tot zijn ziekte aankan;
- Verstrekken van informatie over mogelijke gevolgen van een bepaalde ziekte;
- Indien nodig, informatie opvragen bij derden zoals een kinderarts;
- Met de school in kaart brengen welke onderwijsbehoefte de jongere heeft;
- Met school bekijken wat de mogelijkheden zijn tot het verzorgen van onderwijs;
- Samen met school een handelingsplan opstellen en helpen het te realiseren;
- Bemiddelen bij het inzetten van ict-hulpmiddelen bij afstandsleren.

Inzet van een Consulent OZL brengt geen voor u geen kosten met zich mee. Meer informatie over Ziezon.