SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Netwerken en commissies

Het is voor onze kleine organisatie onmogelijk overal oren en ogen te hebben. De netwerken vervullen een belangrijke en signalerende rol voor SWV Helmond-Peelland VO. Elke v(s)o-school uit ons SWV neemt deel aan onderstaande netwerken. Daarnaast beschikken we over twee adviescommissies en een platform waarin primair- voortgezet- en speciaal onderwijs vertegenwoordigd zijn.

Netwerk begeleiding en zorg
Hierin zitten de verantwoordelijken voor de onderwijsondersteuningsbehoefte van de aangesloten scholen. Zij adviseren het SWV over het zorgbeleid.

Netwerk zorgcoördinatoren
Het netwerk zorgcoördinatoren levert -indien gevraagd- uitwerking van inhoudelijke thema's op verzoek van het bestuur van het SWV. In dit netwerk ontmoeten de zorgcoördinatoren van de aangesloten scholen elkaar en is er ruimte om casuïstiek te bespreken.

Netwerk onderwijs en arbeidsmarkt
De verantwoordelijken voor arbeidstoeleiding op directieniveau van voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) sluiten aan in dit netwerk. 

Adviescommissie financiën
In de adviescommissie financiën hebben financieel deskundigen zitting namens de afzonderlijke schoolbesturen onder voorzitterschap van de penningmeester. De commissie adviseert het bestuur over het te voeren financieel beleid, toetst het voorgenomen beleid op financiële consequenties en heeft daarnaast een signaalfunctie. 

Adviescommissie toewijzingen
De adviescommissie toewijzingen (ACT) adviseert het bestuur over het verstrekken van extra ondersteuning in het vo of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het vso. Meer informatie over de ACT vindt u bij ouders en scholen.

POSVO
POSVO is een regionaal platform dat als taak heeft de doorgaande leer- en onderwijsondersteuningslijnen te bewaken. Hierin zitten vertegenwoordigers van het primair-, voortgezet- en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Via vo@swv-peelland.nl kunt u contact opnemen met de voorzitters van de netwerken en commissies.